Projects/Projekte

"Uitspan" - Klub /Club

Ongeveer 1967 het ‘n paar gemeente vroue hulle kragte saamgesnoer om vir die gemeente se senior lidmate ‘n gereelde samekoms te reël. Pensionarisse en afgetredenes is uitgenooi na saamkuier geleenthede by verskeie huise. Ook die verskillende pastorieë het maandeliks 'n beurt gekry. 'n Behoefte het by die klein groepie ontstaan om ‘n “naam” te hê. Daardie tyd se algemene sê-ding was, dat jy nou “uitgespan” het, vandaar die “Uitspanklub”. Stadig maar seker het die klein begin van die groep gegroei en is die byeenkomste verskuif van huis en pastorieë na die kerk. Met volgehoue groei en belangstelling het die Uitspanklub tot 'n volwaardige kerkaksie met sy eie reglement en 'n dagbestuur ontwikkel. Van meet af aan is besluit dat die klub nie 'n finansiële las vir die kerkraad moet wees nie en daarom het fondsinsameling projekte tot stand gekom.

Bemarking van die klub word gedoen deur middel van 'n Jaarprogram wat uitgedeel word, die dra van die klub se blou T-hemp met naam en logo daarop, gereelde afkondigings Sondae op die flitslig en artikels in die Herout. Lede getalle wissel met die jare afhangend van gesondheids toestande en sterftes. 

Around 1967, a few congregation women joined forces to arrange a regular gathering for the congregation's senior members. Pensioners and retirees were invited to socializing at various homes. The various manses also took turns every month. A small need arose for the small group to have a "name".  At the time the  general saying was that you have now "uitgespan", hence the "Uitspanklub". Slowly but surely, the small beginnings of the group grew and the gatherings were moved from house and manse to church. With continued growth and interest, the Uitspanclub has developed into a full-fledged church action with its own rules and an executive committee. From the outset, it was decided that the club should not be a financial burden for the church council and therefore fundraising projects came into being.

Marketing of the club is done through an Annual Program  which is distributed, the wearing the club's blue T-shirt with name and logo on it, regular announcements on the Flashlight on Sundays and articles in the Herout. Membership numbers: vary over the years depending on health conditions and deaths. 

IMG_4102.JPG
IMG_4103.JPG
IMG_4104.JPG