Troues / Weddings

Voornemende Huweliks Reëlings

Indien u beplan om in die NG Gemeente Birchleigh in die huwelik bevestig te word moet u asb. die volgende persone kontak t.o.v. die prosedure soos aangedui.

Voornemende gebruikers van die Kerk mag alleenlik gebruik maak van die bestaande toerusting wat beskikbaar is bv. klankstelsel ens. geen ander bybehore of toerusting van watter aard ook al, sal toegelaat word nie.

 

 1. Saakgelastigde (Mev. Susan Moolman) (011 391 2498) – (Kerkkantoorure 07:30 – 14:30)

  1. Algemene inligting.

  2. Bespreking van die kerk en/of kerksaal.

  3. Betaling van gelde.

  4. Help met registrasievorms.

  5. Reëlings i.v.m. oopsluit van die kerk en die opmaak van die kerk.

  6. Die oopsluit van die saal indien u dit wil gebruik.

  7. Besprekings i.v.m. die aanbring van versiering, konfetti/roosblare ens.

 2. Orrelis (Mnr Johan Viljoen (011 972-9049)

  1. Bespreek van die orrel.

  2. Voorafspel.

  3. Liedere wat gesing gaan word.

  4. Soliste.

 3. Leraar:

  1. Ds Dean Reiners (011 391-7022 of 065 859 5938)

 4. Kostes: is beskikbaar op navraag.

 5. Saal Kostes (pryse onderhewig aan verandering)

 • 08:00 tot 13:00 R400,00

 • 14:00 tot 23:00 R650,00

 • 08:00 tot 23:00 R800,00

 • Koste van tafels R8,00 per tafel

 • Koste van stoele R5,00 per stoel

 • Ander breekware (soos bv. borde, koppies, pierings, lepels ens.) word ook deur die Kerk uitverhuur. Indien u belangstel in pryse kontak die kerkkantoor vir meer inligting.

 

 

Proposed Wedding Arrangements

If you are planning to get married in the NG Congregation Birchleigh, please contact the following persons regarding the procedures as indicated.

Prospective users of the Church may only use the existing equipment available, e.g. sound system etc. no other accessories or equipment of any kind will be allowed.

 

 1. Administrator (Mrs. Susan Moolman) (011 391 2498) - (Church office hours 07:30 - 14:30)

  1. General information.

  2. Discussion of the church and / or church hall.

  3. Payment of fees.

  4. Help with registration forms.

  5. Arrangements unlocking the church and making up the church.

  6. Open the hall if you want to use it.

  7. Discussions applying decoration, confetti / rose petals etc.

 2. Organist (Mr Johan Viljoen (011 972-9049)

  1. Book the organ.

  2. Music prior to ceremony

  3. Songs to be sung.

  4. Soloist

 3. Reverend

  1. Ds Dean Reiners (011 391-7022 or 065 859 5938)

 4. Prices: are available on request.

 5. Hall Costs (prices subject to change)

 • 08:00 to 13:00 R400.00

 • 14:00 to 23:00 R650,00

 • 08:00 to 23:00 R800,00

 • Cost of tables R8,00 per table

 • Cost of chairs R5,00 per chair

 • Other crockery (such as plates, cups, saucers, spoons, etc.) is also rented out by the Church. If you are interested in pricing contact the church office for more information.