Begrafnisse / Funerals

Om 'n geliefde te verloor is altyd traumaties en ons wil help om hierdie tyd vir u so maklik moontlik maak deur te help met die reëlings

Kontak die Predikant so gou as moontlik sodat hy/sy u kan bystaan met u verlies. Indien die Leraar nie op daardie oomblik beskikbaar is nie, kantak die Kerkantoor vir bystand.

Gaan sien u Begrafnisondernemers sodat die nodige reëlings getref kan word.

Versoek die Begrafnisondernemers om die kerkkantoor te kontak sodat die kerk, orrelis en koster so gou moontlik bespreek en ingelig kan word. Ons Gemeente voorsien die broodjies, koffie/tee/melk en dames wat u sal bystaan met die bediening van die koffie/tee. Baie belangrik: Gee asb. u getalle wat u min of meer verwag by die begrafnis of roudiens, deur aan die Saakgelastigde.

Losing a loved one is always traumatic and we want to help make this time as easy as possible for you to help with the arrangements

Contact the Preacher as soon as possible so that he / she can assist you with your loss. If the Teacher is not available at that moment, contact the Church Office for assistance.

Go see your Funeral Contactors so that the necessary arrangements can be made.

Request the Funeral  Contractors to contact the Church office so that the church, organist and pastor can be booked and informed as soon as possible. Our Congregation provides the rolls, coffee / tea / milk and ladies who will assist you with serving the coffee / tea. Very important: Please give your numbers that you more or less expect at the funeral or funeral service, through to the Church Administrator.